top of page

LE THUY

Nước tôi dân tôi 4 _ 240 x 170 cm _ Lê Thúy _2022 _ màu nước trên lụa.jpg

MY COUNTRY MY PEOPLE

bottom of page